Regulamin 
× strona głównao projekcie regulamin szkoły kontakt

REGULAMIN

PROJEKTU EDUKACYJNEGO STEM

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS 1. Cele projektu  • wspieranie młodzieży w osiągnięciu jak najwyższych wyników w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki,
  • stworzenie młodzieży możliwości uzyskania jak najlepszej i na najwyższym poziomie edukacji poprzez wspieranie i szkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, zawodowych, matematyki, informatyki,
  • wspieranie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w prowadzaniu na zajęciach lekcyjnych elementów inżynierii, aby mogli inspirować uczniów do rozwoju poprzez doświadczenie i tworzenie projektów praktycznych,
  • w ramach projektu będzie funkcjonować ścisła współpraca z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, zawodowych,
  • rozwój kadry – podnoszenie jakości kształcenia,
  • nowe technologie – zapoznawanie nauczycieli z najnowszymi technologiami oraz badaniami,
  • promocja edukacji w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics),
  • rozwijanie zdolności inicjowania zmian, modernizacji i otwarcia na nowe rozwiązania,
  • rozwijanie zainteresowań młodzieży fizyką, matematyką i informatyką,
  • poszerzenie wiadomości z informatyki, fizyki i matematyki,
  • zainspirowanie młodzieży do samodzielnej i twórczej pracy,
  • kształtowanie umiejętności łączenia wiedzy z fizyki, matematyki i informatyki,
  • wyłonienie zdolnych uczniów,
  • powtórzenie i sprawdzenie wiedzy z fizyki, matematyki i informatyki do matury,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
  • rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy z informatyki, fizyki i matematyki.


 2. Założenia organizacyjne  • projekt jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół średnich wszystkich typów,
  • do konkursu należy przystąpić indywidualnie, prace zbiorowe nie będą rozpatrywane,
  • konkurs składa się z 3 etapów
  • uczestnictwo szkoły w konkursie należy zgłosić drogą mailową (WYŁĄCZNIE) na adres m.biszczuk@wp.pl do dnia 22.11.2018 r., podając adres mailowy oraz nazwisko nauczyciela – organizatora etapu szkolnego.


 3. Informacje o etapach 4. I etap – szkolny otrzymają Państwo test, przesłany drogą mailową do dnia 23.11.2018 r., który należy przeprowadzić w szkole w dniu 26.11.2018 r. Prace uczniów wraz z listą uczestników należy dostarczyć do współorganizatora XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego na adres:

  Adres
  XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego
  ul. Polna 5, 00-625 Warszawa
  z dopiskiem STEM

  Uczeń rozwiązuje test w szkole pod nadzorem Komisji szkolnej. Test zawiera od 20 do 30 pytań z fizyki, matematyki i informatyki o różnym stopniu trudności, a czas przeznaczony na jego rozwiązanie to 45 minut.

  Komisja szkolna powoływana jest przez Dyrektora szkoły, która zgłosiła swój udział w projekcie.

  Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac zamieści na stronie internetowej stem.pw.edu.pl do dnia 14.12.2018 r. imiona i nazwiska uczniów zakwalifikowanych do 2 etapu.

  II etap – międzyszkolny odbędzie się 12.01.2019 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa lub w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa.

  II etap składa się z trzech zadań, jednego teoretycznego i dwóch praktycznych. Rozwiązanie zadania teoretycznego będzie polegało na zapisie algorytmu w wybranej przez uczestnika notacji. Zadania praktyczne będą rozwiązywane z wykorzystaniem języka programowania C++ lub Python (wg wyboru uczestnika) oraz arkusza kalkulacyjnego. Każdy z uczestników konkursu ma do dyspozycji tablice wybranych wzorów matematycznych i fizycznych jak na egzaminie maturalnym.

  Organizator zapewnia oprogramowanie: kompilator języka C++, interpreter języka Python, Pakiet Microsoft Office, Open Office, każdy uczestnik konkursu otrzyma indywidualne konto bez dostępu do Internetu, login i hasło zostaną podane na początku II etapu.

  Organizator zapewnia przed 2 etapem warsztaty edukacyjne online dla uczniów zakwalifikowanych prowadzone przez pracowników Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie lub Politechniki Warszawskiej.

  Podczas II etapu odbędzie się I Konferencja dla nauczycieli, podczas której nauczyciele będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, zapoznać się z najnowszymi badaniami oraz poznać bazę dydaktyczną Politechniki Warszawskiej.

  Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac zamieści na stronie internetowej stem.pw.edu.pl do dnia 20.02.2019 r. imiona i nazwiska uczniów zakwalifikowanych do 3 etapu.

  Uczniowie zakwalifikowani do 3 etapu otrzymują tytuł finalisty konkursu.

  III etap – centralny – praktyczny odbędzie się 30.03.2019 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa.

  Osoby zakwalifikowane do III etapu miesiąc przed nim otrzymają literaturę potrzebną do rozwiązania problemu praktycznego z wykorzystaniem płytki edukacyjnej z mikrokontrolerami (np. arduino, micro:bit) oraz przykładowe problemy do rozwiązania.

  Organizator zapewnia przed 3 etapem warsztaty edukacyjne dla uczniów zakwalifikowanych prowadzone przez pracowników Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie lub Politechniki Warszawskiej oraz materiały niezbędne do wykonania zadania praktycznego podczas 3 etapu.

 5. Zakończenie projektu 6. Uroczyste zakończenie I edycji projektu odbędzie się 13.04.2019 r., na którym nastąpi ogłoszenie wyników, podsumowanie działań oraz wręczenie nagród laureatom, finalistom i wyróżnionym.

  13.04.2019 r., odbędzie się również Panel edukacyjny poświęcony wspieraniu uczniów oraz nauczycieli a także ewaluacja projektu.

 7. Nagrody

 8. Dyplomy, wyróżnienia oraz podziękowania

  Nagrody rzeczowe

Zgodnie z uchwałą nr 283/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia na Politechnice Warszawskiej w latach 2019-2022 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów:

Konkurs PW STEM uprawnia do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego:

Laureaci: wszystkie kierunki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Elektrycznym

Finaliści z wyróżnieniem: wszystkie kierunki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Elektrycznym z wyłączeniem kierunków: Cyberbezpieczeństwo, Informatyka oraz Informatyka stosowana