Regulamin 
× strona głównao projekcie regulamin wyniki kontakt

REGULAMIN

PROJEKTU EDUKACYJNEGO STEM

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS 1. Cele projektu


  • rozwijanie zainteresowań młodzieży fizyką, matematyką i informatyką,
  • poszerzenie wiadomości z informatyki, fizyki i matematyki,
  • zainspirowanie młodzieży do samodzielnej i twórczej pracy,
  • wyłonienie zdolnych uczniów,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
  • rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy z informatyki, fizyki i matematyki,
  • kształtowanie umiejętności zdobywania i integracji wiedzy z różnych obszarów nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki,
  • stworzenie młodzieży możliwości uzyskania jak najlepszej i na najwyższym poziomie edukacji poprzez wspieranie i szkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, zawodowych, matematyki, informatyki,
  • wspieranie nauczycieli szkół średnich w prowadzaniu na zajęciach lekcyjnych elementów inżynierii, aby mogli inspirować uczniów do rozwoju poprzez doświadczenie i tworzenie projektów praktycznych,
  • w ramach Projektu będzie funkcjonować ścisła współpraca z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, zawodowych,
  • rozwój kadry podnoszenie jakości kształcenia,
  • nowe technologie zapoznawanie nauczycieli z najnowszymi technologiami oraz badaniami,
  • promocja edukacji w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics),
  • rozwijanie zdolności inicjowania zmian, modernizacji i otwarcia na nowe rozwiązania.


 2. Założenia organizacyjne


  • Projekt jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół średnich,
  • w ramach Projektu zostaną zorganizowane Konferencje dla nauczycieli, warsztaty oraz odbędzie się Konkurs interdyscyplinarny dla uczniów zwany dalej Konkursem,
  • uczestnictwo szkoły w Projekcie należy zgłosić drogą mailową, podając: pełną nazwę i adres szkoły, adres mailowy, imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora Projektu z ramienia szkoły,
  • Konkurs jest interdyscyplinarny, uwzględnia wymagania w zakresie rozszerzonym programu nauczania z fizyki, matematyki i informatyki w szkole średniej,
  • do Konkursu należy przystąpić indywidualnie, prace zbiorowe nie będą rozpatrywane, 
  • Konkurs składa się z 3 etapów,
  • udział w Konkursie jest bezpłatny,
  • Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów związanych z udziałem w Projekcie,
  • uczestnictwo szkoły w Konkursie należy zgłaszać drogą mailową (wyłącznie) na adres m.biszczuk@wp.pl,
  • termin zgłoszenia szkoły do Projektu, daty poszczególnych etapów zostaną podane na stronie internetowej stem.pw.edu.pl,
  • warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego oświadczenia RODO.


 3. Informacje o etapach


 4. I etap – szkolny będzie polegał na rozwiązaniu testu.

  Uczeń rozwiązuje test w szkole pod nadzorem Komisji szkolnej. Test zawiera od 20 do 30 pytań z fizyki, matematyki i informatyki o różnym stopniu trudności, a czas przeznaczony na jego rozwiązanie to 45 minut.

  Komisja szkolna powoływana jest przez Dyrektora szkoły, która zgłosiła swój udział w Konkursie.

  Prace uczniów należy dostarczyć do współorganizatora XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego na adres:

  Adres
  XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego
  ul. Polna 5, 00-625 Warszawa
  z dopiskiem STEM

  Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac zamieści na stronie internetowej Konkursu stem.pw.edu.pl imiona i nazwiska uczniów zakwalifikowanych do 2 etapu.

  II etap – międzyszkolny odbędzie się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa lub w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa.

  II etap składa się z trzech zadań, jednego teoretycznego i dwóch praktycznych. Rozwiązanie zadania teoretycznego będzie polegało na zapisie algorytmu w wybranej przez uczestnika notacji. Zadania praktyczne będą rozwiązywane z wykorzystaniem języka programowania C++ lub Python (wg wyboru uczestnika) oraz arkusza kalkulacyjnego. Każdy z uczestników konkursu ma do dyspozycji tablice wybranych wzorów matematycznych i fizycznych jak na egzaminie maturalnym.

  Organizator zapewnia oprogramowanie: kompilator języka C++, interpreter języka Python, arkusz kalkulacyjny. Każdy uczestnik konkursu otrzyma indywidualne konto bez dostępu do Internetu. Login i hasło zostaną podane na początku II etapu. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnego oprogramowania zostaną podane na stronie internetowej Konkursu.

  Podczas II etapu odbędzie się Konferencja dla nauczycieli, podczas której nauczyciele będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, zapoznania się z najnowszymi badaniami oraz poznać bazę dydaktyczną Politechniki Warszawskiej.

  Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac zamieści na stronie internetowej Konkursu stem.pw.edu.pl imiona i nazwiska uczniów zakwalifikowanych do 3 etapu.

  Uczniowie zakwalifikowani do 3 etapu otrzymują tytuł finalisty konkursu.

  III etap – centralny – praktyczny odbędzie się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

  Osoby zakwalifikowane do III etapu miesiąc przed nim otrzymają literaturę potrzebną do rozwiązania problemu praktycznego z wykorzystaniem płytki edukacyjnej zawierającej mikrokontroler (np. arduino, micro:bit) oraz przykładowe problemy do rozwiązania.

  Organizator zapewnia przed 3 etapem warsztaty edukacyjne dla uczniów zakwalifikowanych do trzeciego etapu. Warsztaty będą prowadzone przez pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej lub pracowników Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie.


 5. Zakończenie projektu


 6. Uroczyste zakończenie Projektu oraz Panel Edukacyjny organizuje Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej wraz z partnerami edukacyjnymi, na którym nastąpi m.in. ogłoszenie wyników, wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym finalistom oraz podsumowanie działań.

 7. Nagrody

Zgodnie z uchwałą nr 283/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Warszawskiej w latach 2019-2022 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów, Konkurs PW STEM uprawnia do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego, wg następujących zasad:

Laureaci : wszystkie kierunki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz na Wydziale Elektrycznym.

Wyróżnieni Finaliści : wszystkie kierunki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziale Elektrycznym z wyłączeniem kierunków: Cyberbezpieczeństwo, Informatyka oraz Informatyka Stosowana.